Algemene voorwaarden

 1. Algemeen: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en op elke overeenkomst tussen media maker en de klant. Handel je namens een derde partij? Dan gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor deze partij. Het is aan de klant om een eventuele derde partij hiervan op de hoogte te stellen. De klant blijft als rechtstreekse opdrachtgever aansprakelijk in geval van schade of wanneer afgesproken verplichtingen niet worden nagekomen. Ook als dit wordt veroorzaakt door een derde partij.
 2. Diensten: Media Maker levert een breed scala aan multimedia-diensten, waaronder maar niet beperkt tot videoproductie, fotografie, grafisch ontwerp, animatie, website-ontwikkeling en andere gerelateerde diensten. De specifieke diensten en deliverables worden in overleg met de klant vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
 3. Offertes en tarieven: Alle offertes van Media Maker zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een overeenkomst tussen de klant en Media Maker mondeling of schriftelijk tot stand. Offertes van Media Maker zijn tot 30 dagen na de offertedatum geldig. Tarieven en prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Media Maker behoudt zich het recht voor om de tarieven en prijzen aan te passen met een schriftelijke kennisgeving aan de klant. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, materialen of licenties, worden apart in rekening gebracht.
 4. Opdracht: Binnen de overeenkomst met Media Maker is een leveringsplicht, dus geen resultaatplicht. Dat betekent dat elke opdracht zo goed mogelijk uitgevoerd wordt, maar geen garanties biedt over de resultaten die de klant hiermee bereikt.
 5. Uitvoering en oplevering: Media Maker spant zich in de opdracht zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren en te streven naar een voor de klant goed en bruikbaar resultaat. Media Maker is niet verantwoordelijk voor updates, backups of beveiliging van systemen, tenzij uitdrukkelijk anders uit de overeenkomst blijkt. Media Maker is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden te betrekken. Door Media Maker genoemde (opleverings)termijnen gelden te allen tijde bij benadering en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van termijnen levert geen tekortkoming van Media Maker op. Persoonsgegevens van de klant worden uitsluitend door Media Maker gebruikt en verstrekt aan een derde voor zover dat noodzakelijk is voor de nakoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van het aanvragen van een domeinnaam of hosting bij een derde. Media Maker garandeert niet dat het geleverde foutvrij is en zonder onderbreking zal werken. Het geleverde geldt als opgeleverd nadat zeven werkdagen zijn verstreken nadat Media Maker de klant meldt dat het te leveren gereed is om op te leveren en indien de de klant het geleverde in gebruik neemt. Vanaf het moment van oplevering komt het geleverde voor risico van de klant. Het geleverde wordt beschouwd als goedgekeurd, tenzij De klant binnen veertien dagen na levering of na installatie indien dat onderdeel uit maakt van de overeenkomst met recht schriftelijk en gespecificeerd bepaalde gebreken aan Media Maker meldt in welk geval het geleverde als goedgekeurd wordt beschouwd nadat Media Maker de gebreken heeft erkend en heeft hersteld. Indien onderdeel van de overeenkomst onderhoud door Media Maker van software, websites, et cetera is, bepaalt de overeenkomst welke werkzaamheden en dienstverlening als onderhoud verricht. Onderhoud omvat in ieder geval niet het herstel van fouten of onvolkomenheden die het gevolg zijn van: a) gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik; b) gebruik niet overeenkomstig de voorschriften, c) wijzigingen anders dan door Media Maker; d) nalaten van eerder onderhoud of updates.
 6. Domeinnaamregistratie en hosting: Indien onderdeel van de overeenkomst domeinnaamregistratie door Media Maker ten behoeve van de klant is, dan houdt dit in dat Media Maker gemachtigd is namens de klant een derde opdracht te geven voor die registratie en de klant te binden aan de (algemene) voorwaarden van die derde. De klant staat er voor in gerechtigd te zijn tot de domeinnaam en vrijwaart Media Maker voor aanspraken van derden als gevolg van de domeinnaamregistratie, zoals bijvoorbeeld aanspraken van gerechtigden op die domeinnaam, merkhouders, overheidsinstanties, et cetera. Media Maker heeft te allen tijde het recht te weigeren bepaalde domeinnamen te laten registreren, bijvoorbeeld in geval van een domeinnaam in strijd met de goede zeden. Media Maker verstrekt de klant geen garantie dat de domeinnaam aan de klant wordt toegekend en/of daadwerkelijk wordt geregistreerd. De klant garandeert Media Maker de domeinnaam, website, et cetera normaal en voor fatsoenlijke doeleinden te gebruiken. De klant onthoudt zich van oneigenlijk gebruik. Indien Media Maker bekend wordt dat de klant in strijd handelt met haar verplichtingen, sprake is van misbruik of van onbetamelijk handelen aangaande de domeinnaam, is Media Maker gerechtigd die maatregelen te nemen die zij gerade acht teneinde dergelijk handelen te doen stoppen. De klant kan in dat kader zonder aankondiging toegang tot systemen worden ontzegd. Indien door de daartoe bevoegde instanties aan Media Maker maatregelen worden opgelegd in verband met de domeinnaamregistratie van of voor de klant, werkt Media Maker daaraan mee zonder dat de klant Media Maker daarvoor kan aanspreken. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar domeinen, domeinnamen en de inhoud van websites, en dergelijke. Indien hosting onderdeel is van de overeenkomst met Media Maker, dienen storingen binnen vierentwintig uur na ontdekking van de storing bij Media Maker te worden gemeld. Media Maker zal zich inspannen storingen te verhelpen waarbij Media Maker is gerechtigd bij de klant kosten in rekening te brengen, tenzij de storing het uitsluitend en rechtstreeks gevolg is van een aan Media Maker toerekenbare tekortkoming. De kosten zijn vooraf overeengekomen en bij gebreke daarvan wordt in dit verband het gangbare uurtarief van Media Maker in rekening gebracht. Media Maker is te allen tijde gerechtigd een website offline te halen en gedurende enige tijd offline te houden, bijvoorbeeld in geval van storing of onderhoud, zonder dat Media Maker voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is. Indien naar het oordeel van Media Maker gevaar ontstaat voor het functioneren van systemen of haar netwerk of van derden, zoals bijvoorbeeld in geval van slechte beveiliging, een hack, spam, et cetera, is Media Maker gerechtigd die maatregelen te nemen die zij gerade acht om dat gevaar af te wenden.
 7. Betalingen: Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is Media Maker gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. In geval van een langdurig project kan Media Maker betalingen in termijnen vragen, zoals voorafgaande betalingen, tussentijdse betalingen en/of eindbetalingen, zoals overeengekomen met de klant.
 8. Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten, van de door Media Maker geleverde diensten en materialen blijven eigendom van Media Maker, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De klant verkrijgt enkel het recht om de geleverde diensten en materialen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn geleverd, tenzij anders overeengekomen.
 9. Vertrouwelijkheid: Media Maker zal vertrouwelijke informatie die door de klant wordt verstrekt tijdens de uitvoering van de diensten vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of wettelijk verplicht. Media Maker kan echter refereren aan de geleverde diensten en materialen in haar portfolio, marketingmateriaal of als referentie naar andere potentiële klanten, tenzij de klant schriftelijk anders aangeeft.
 10. Annulering en beëindiging: De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren of te beëindigen met inachtneming van de volgende voorwaarden:
 11. Annulering door de klant: Indien de klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan Media Maker. In geval van annulering door de klant is de klant verplicht om alle reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden tot aan de annuleringsdatum te vergoeden aan Media Maker.
 12. Beëindiging door Media Maker: Media Maker behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de klant zich niet houdt aan de overeengekomen verplichtingen of in geval van wanprestatie door de klant. Media Maker zal de klant schriftelijk op de hoogte stellen van de beëindiging en de reden(en) daarvan.
 13. Gevolgen van annulering of beëindiging: Bij annulering of beëindiging van de overeenkomst blijven de betalingsverplichtingen van de klant, inclusief alle verschuldigde bedragen voor reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, onverminderd van kracht.
 1. Aansprakelijkheid: Media Maker zal de overeengekomen diensten met zorg en professionaliteit uitvoeren. Media Maker is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens, reputatieschade of andere schade, ontstaan uit of in verband met de diensten of materialen geleverd door Media Maker, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Media Maker. De aansprakelijkheid van Media Maker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Media Maker.
 2. Overmacht: In geval van overmacht, zoals maar niet beperkt tot ziekte, technische storingen, stakingen, brand, natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden, is Media Maker gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 3. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op de overeenkomst tussen Media Maker en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Media Maker, tenzij anders wettelijk bepaald.
 4. Overige bepalingen: Eventuele wijzigingen, aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Media Maker en de klant. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Media Maker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door gebruik te maken van de diensten van Media Maker verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 6. Disclaimer website:
  a. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op www.media-maker.nl accuraat en up-to-date is, maar we garanderen niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor enig doel.

  14.Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor jouw gemak en betekenen niet dat wij de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).

Versie: 2023.2  

Datum: 5-5-2023